خانه » آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی

آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی

    1. آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی (اسپاین، پلاک ها و….)

    2. انواع آزمون های کشش، خمش، فشار

    3. آزمون پیچش

    4. آزمون های خزش

    5. آزمون تست خستگی(دورانی یا سیکلیک)