1. آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی (اسپاین، پلاک ها و….)

  2. انواع آزمون های کشش، خمش، فشار

  3. آزمون پیچش

  4. آزمون های خزش

  5. آزمون تست خستگی(دورانی یا سیکلیک)