آزمایشگاه خواص فیزیکی ومکانیکی

آزمایش انواع آزمون های کشش، خمش، فشاربا دقیق ترین دستگاهها پاسخ دهی در کمترین زمان

آزماشگاه خواص شیمیایی

آزمایشگاه کوانتو متری، آنالیز گازی قطعات و تجهیزات پزشکی

سرعت درپاسخگویی

انجام آزمایشات در کمترین زمان با بالاترین دقت از افتخارات آپکا می باشد.

اطمینان

کنترل کیفی مواد وتجهیزات پزشکی بر اساس بالاترین سطوح استاندارد های بین المللی

کیفیت

انجام آزمایش برای تعیین میزان کیفیت تجهیزات پزشکی