1. آزمایشگاه کوانتو متری

  2. آنالیز گازی قطعات و تجهیزات پزشکی (تشخیص عناصر  و ترکیب شیمیایی قطعات پزشکی)

  3. آنالیزی تخصصی قطعات تیتانیومی (شناسایی، آنالیز عنصری وتحلیل قطعات پزشکی بر پایه فلزتیتانیوم)

  4. آنالیز و شناسایی مواد مجهول