• آزماشگاه خواص شیمیایی قطعات و مواد اولیه مورد استفاده در صنایع پزشکی(قطعات بر پایه تیتانیوم، فولاد پزشکی و ….)
  • آزمایشگاه کوانتو متری
  • آنالیز گازی 
  • آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی (اسپاین ها، پلاک ها و….)
  • آزمایشگاه خواص متالوژیکی قطعات و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی