آپکا عضو آزمایشگاه راهبردی

شرکت آزما پژوهان کامیاب عضوباشگاه شبکه فناوری های راهبردی درباره شبکه فناوری های راهبردی: پایه و اساس پیشرفت و دست‌یابی به فناوری‌های جدید، انجام پژوهش‌های کاربردی، منظم و دارای برنامه است که دسترسی محققین به تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته و استاندارد را طلب می‌کند. در کشور ما با وجود سرمایه‌گذاری زی...